صفحه اصلی > مقالات
مقالات

مقالات مقالات مقالاتمقالات

دانلود تاریخ نویسنده عنوان مقاله تصویر
1389/1/1 زویا توانگر ::. مصاحبه روزنامه ابرار
1382/1/1 زویا توانگر ::. مصاحبه روزنامه جوانان شماره 1826
1380/2/28 برگرفته از روزنامه ایران ::. مصاحبه با استاد توانگر
1391/11/11 توانگر ::. نمونه سوال
1390/11/11 ::. کوبیسم
1390/11/11 ::. رئالیسم
1390/11/11 ::. امپرسيونيسم