صفحه اصلی > هنرمندان >
هنرمندان عضو

هنرمندان این مجموعه هنر جویانی بودند که مراحل اموزشی را به سرعت طی کردند و هم اکنون به اموزش نقاشی  در مراکز هنری مختلف مشغول هستند.

اسامی هنرمندان
::.. استاد مهرداد توانگر
::.. زویا توانگر
:. استاد اکبری
:. فرشته بزرگمهر
:. بهناز حریری
:. ....
:. زهره حیدرزاده